Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-01-30

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są rokowania z właścicielami nieruchomości, zmierzające do pozyskania prawa do dysponowania na cele budowalne. Trwają także czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na działkach, na których realizowana jest inwestycja. Kontynuowana jest procedura mająca na celu wprowadzenie stacji elektroenergetycznej do dokumentów planistycznych gminy.

O postępach w realizacji będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Życzenia świąteczne

2018-12-19

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania dotyczącego budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska, że w dalszym ciągu prowadzone są indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości. Celem negocjacji jest pozyskanie zgody na udostępnienie terenu na potrzeby realizacji inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Status inwestycji

2018-11-27

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwają prace zmierzające do rozpoczęcia budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska. Obecnie uzgadniany jest projekt budowlany oraz koncepcja budowy stacji.

O postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Decyzja wodnoprawna

2018-10-23

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, udzielił pozwolenia wodnoprawnego.

W decyzji określono warunki udzielonego pozwolenia oraz wskazano sposób prowadzenia stosownej dokumentacji.

Status inwestycji

2018-09-21

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że kontynuowane są prace zmierzające do rozpoczęcia budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska.

Obecnie trwa opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji danych gwarantowanych aparatury zasilania buforowego oraz obwodów wtórnych rozdzielnicy 400 kV.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Status inwestycji

2018-08-10

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji:

  • ostateczną stała się decyzja środowiskowa,
  • podpisano pierwsze akty notarialne z właścicielami nieruchomości.

W dalszym ciągu kontynuowane będą prace związane z realizacją:

  • procedury planistycznej w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska,
  • pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami,
  • ustanawiania służebności przesyłu.

Serdecznie zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy w pracach.

Stan zaawansowania prac formalnoprawnych

2018-07-25

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że kontynuowane są prace związane z:

  • procedurą planistyczną dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach znajdujących się w pasie technologicznym linii, które docelowo zostaną wprowadzane do nowobudowanej stacji.

O kolejnych etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-06-26

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

W decyzji określono m.in. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Stan prac na inwestycji

2018-05-21

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w ramach przedmiotowego zadania kontynuowane są prace związane z realizacją procedury:

  • planistycznej w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska,
  • pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami,
  • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia kolejnych postępów prac oraz odwiedzania strony internetowej dedykowanej inwestycji.

Status inwestycji

2018-04-20

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kontynuowane są prace nad dokumentacją planistyczną związaną z budową stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego został już pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną.

Obecnie procedura jest na etapie opiniowania i uzgodnień wymaganych Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Realizacja procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-03-21

14 marca br. ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w którym informuje on m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska. Regionalny Dyrektor wskazał jednocześnie 30 - dniowy termin tzw. udziału społeczeństwa, w ramach którego każdy zainteresowany może zapoznać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). W przedmiotowej sprawie do wglądu są także opinie: Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z dokumentami można się zapoznać w siedzibie RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 (pokój 40) od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

...