Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Realizacja procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-03-21

14 marca br. ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w którym informuje on m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska. Regionalny Dyrektor wskazał jednocześnie 30 - dniowy termin tzw. udziału społeczeństwa, w ramach którego każdy zainteresowany może zapoznać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko). W przedmiotowej sprawie do wglądu są także opinie: Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z dokumentami można się zapoznać w siedzibie RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 (pokój 40) od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Każdy zainteresowany może również składać uwagi i wnioski w niniejszej sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl w terminie 30 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielopolskim znak: WZŚ.420.32.2018.PK z dnia 14 marca br. informującego o tej możliwości.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.