Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Komunikacja społeczna

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna stanowi jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. O postępach w jej realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce Aktualności. Mamy nadzieję, że transparentność naszych działań pozwoli terminowo zrealizować przedmiotowe zadanie, a Państwu zapewni możliwość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym.

Jednym z narzędzi komunikacji społecznej będzie folder informacyjny dedykowany tej inwestycji.

Folder o inwestycji

W ramach realizowanego zadania, wydany zostanie folder o inwestycji. Będzie on zawierał interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji.

W folderze przedstawione zostaną informacje dotyczące:

  • kto jest kim w inwestycji,
  • o znaczeniu planowanej inwestycji,
  • o wpływie stacji na środowisko,
  • o stronie internetowej inwestycji,
  • FAQ.

Od momentu wydania publikacji, będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędu Gminy, jak i pracowników Wykonawcy. Pojawi się on również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce „Materiały do pobrania”.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego oraz społecznościami lokalnymi i prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania osób, w sąsiedztwie których będzie przebiegać przedmiotowa inwestycja. Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie możemy doprowadzić do pogodzenia potrzeb wszystkich stron tego zadania, w którym z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego regionu i kraju, a z drugiej – zachowanie wartości, jakimi są lokalne uwarunkowania środowiskowe.