Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Oddziaływanie na środowisko

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne ma dwie niezależne od siebie składowe: elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne (E) mierzy się w kV/m (kilowolt / metr). Wytwarza je każdy obwód elektryczny pod napięciem – np. podłączona do gniazda elektrycznego, ale nie włączona lampka nocna. Kiedy lampka zostanie włączona, przez obwód popłynie prąd elektryczny, czego efektem będzie emisja pola magnetycznego, które mierzy się w A/m (amper / metr).

Wartości pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie najbardziej rygorystyczne normy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w Polsce dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej;
  • dla miejsc dostępnych dla ludności: odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

W sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej wartości natężenia zarówno pola magnetycznego, jak i elektrycznego, nie przekroczą dopuszczalnych norm.

Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m) Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m)
Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m) Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m)

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji są:

  • transformatory wyposażone w wentylatory służące do ich chłodzenia,
  • zjawisko ulotu,
  • wyładowania powierzchniowe występujące na izolatorach.

Transformatory generują stały dźwięk, zwiększający swoje natężenie po włączeniu wentylatorów. Natomiast dźwięk związany ze zjawiskiem ulotu nasila się w czasie złej pogody (mżawka, słaby deszcz). Jednak w żadnym przypadku, natężenie generowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych przepisami norm, które – w zależności od specyfiki terenu – wynoszą od 45 dB (decybeli) w nocy, do 50 dB w ciągu dnia. Dla porównania, 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie.

W trakcie budowy uciążliwy może być pojawiający się okresowo hałas związany z wykorzystaniem sprzętu budowlanego. Ponadto nastąpi nasilenie ruchu pojazdów związane z transportem materiałów budowlanych na miejsce budowy. Jednak przy prawidłowo i sprawnie prowadzonych robotach oddziaływanie będzie krótkookresowe i nie będzie miało większego znaczenia dla środowiska.

Linie elektroenergetyczne są źródłem specyficznego rodzaju hałasu. Występuje on bowiem wyłącznie wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (mżawka, lekki deszcz, sadź).

Wieloletnie badania poziomów hałasu linii oraz stacji elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone w polskich normach nie są przekraczane. Dodatkowo inwestorzy wprowadzają nowoczesne rozwiązania, które mają zapobiegać emisji hałasu, jak np. stosowanie przewodów wiązkowych i wysokiej jakości osprzętu.

Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć